Νέα απλοποιημένη διαδικασία πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό (Ν. 3908/2011, Ν. 4399/2016

ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Partnertgs (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των αναπτυξιακών νόμων έρχεται να λύσει η πρόσφατη διάταξη σχετικά με την θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3908/2011 ή Ν. 4399/2016). Με το «προς αντικατάσταση» σύστημα, το χρονικό διάστημα από την υποβολή αιτήματος ελέγχου έως την πραγματοποίησή του και την έγκριση της ενίσχυσης μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Σύμφωνα με το νέο σύστημα πιστοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,το Υπουργείο Ανάπτυξης προσδοκά ότι θα επιταχυνθείη διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς με την ολοκλήρωση του 50% θα δίνεται άμεσα και η αναλογούσα ενίσχυση.

Η προαναφερόμενη διάταξη θεσπίστηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4609/03.05.2019 και αναφέρει τα εξής:

«Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον Ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά.».

 

Σχετικά με τα ανωτέρω, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την απόφαση με αριθμό 51362 (ΦΕΚ 1807, τεύχος Β΄, 22/05/2019)με την οποία καθορίζεται η προαναφερθείσα διαδικασία πιστοποίησης της υλοποίησης του 50%.

Αναλυτικότερα, η βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στις διενεργηθείσες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν:

– Την οικονομοτεχνική μελέτη του επενδυτικού σχεδίου

– Την απόφαση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο

– Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής σύνθεσης του φορέα επένδυσης

– Τα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης που αφορούν στην επένδυση

– Τα δικαιολογητικά δανείων, ομολογιών, ενεχύρασης απαίτησης

– Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ίδιας συμμετοχής για το επενδυτικό σχέδιο

– Οι συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης

– Οι κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου

– Τεχνική περιγραφή υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου ανά κατηγορία δαπάνης, με αναλυτική περιγραφή τυχόν διαφοροποιήσεων σε σχέση με το εγκεκριμένο

 

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.


«Σύμφωνα με το νέο σύστημα πιστοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, το Υπουργείο Ανάπτυξης προσδοκά ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς με την ολοκλήρωση του 50% θα δίνεται
άμεσα και η αναλογούσα ενίσχυση»

«Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης
του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου
απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό
μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο»

«Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7»