Νέο φορολογικό νομοσχέδιο

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner – tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε από τις 7/11/2019 και μέχρι τις 15/11/2019 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Οι βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, σε περίληψη, είναι οι ακόλουθες:

1) Προσθήκη του άρθρου 5Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου στο οποίο έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού για οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο, καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο με 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο.

Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 15 φορολογικών ετών.

Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

2) Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013. Η βασικότερη αλλαγή του άρθρου 13 αφορά την κατάργηση της διάταξης της παραγράφου 3 η οποία όριζε ότι «Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος.». Σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 3, το κεφάλαιο του δανείου, ακόμα και αν δεν περιβάλλεται την μορφή έγγραφης συμφωνίας, δεν αποτελεί εισόδημα από παροχή σε είδος. Επίσης, σχετικά με την παροχή σε είδος από την παραχώρηση οχήματος, η ΛΤΠΦ των οχημάτων που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, αυξάνεται από 12.000 ευρώ σε 17.000 ευρώ.

3) Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Από 1.1.2020 δεν θα αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km.

4) Αντικατάσταση της κλίμακας φορολογίας του άρθρου 15 ΚΦΕ. Η προτεινόμενη νέα κλίμακα έχει ως ακολούθως:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα)

σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής

(%)

0 – 10.0009%
10.001 – 20.00022%
20.001 – 30.00028%
30.001 – 40.00036%
40.001 –44%

 

5) Τροποποίηση του άρθρου 16 ΚΦΕ σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος. Οι νέες διατάξεις του άρθρου 16 προτείνεται να έχουν ως ακολούθως: «Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των 777 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 810 ευρώ για το φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, σε 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, σε 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και σε 1.340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»

6) Τροποποίηση του άρθρου 21 ΚΦΕ  για το χαρακτηρισμό ως εισοδήματος της ωφέλειας  από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους. Στο άρθρο 21 του Ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών του ν.2961/2001.».

7) Τροποποίηση του άρθρου 23 ΚΦΕ για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Η τροποποίηση αφορά την μείωση του ορίου των μη εκπιπτόμενων δαπανών σε 300 ευρώ (από 500 ευρώ) εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού  μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και στην μη έκπτωση της δαπάνης ενοικίου εφόσον η εξόφλησή του δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

8) Τροποποίηση του άρθρου 26  ΚΦΕ  για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους. Απαιτήσεις συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέχρι 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 10% επί του συνόλου του οφειλόμενου υπολοίπου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς.

9) Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών  για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Μετά το άρθρο 39 Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Β ως εξής: «1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους,  το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις 48.000 ευρώ.»

10) Προσθήκη άρθρου 48 Α ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων  που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Ειδικότερα, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί σωρευτικά τους όρους του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013. Η απαλλαγή είναι οριστική και τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών.

11) Τροποποίηση του άρθρου 58 ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών  από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.

12) Τροποποίηση του άρθρου 64 ΚΦΕ σχετικά με  τον  συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα, ο οποίος μειώνεται στο 5%.

13) Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95% από το 100%

14) Αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

15) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 71Β και 71Γ του Ν. 4172/2013 σχετικά με τις ευεργετικές διατάξεις για την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών. Οι νέες διατάξεις μειώνουν τον φορολογικό συντελεστή στο 5% και δεν απαιτούν ως προϋπόθεση για τις μη εισηγμένες την ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.

διατάξεις μειώνουν τον φορολογικό συντελεστή στο 5% και δεν απαιτούν ως προϋπόθεση για τις μη εισηγμένες την ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.