Εγχειρίδιο για την Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις Υπηρεσίες Μεταφοράς Αγαθών

Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις Υπηρεσίες Μεταφοράς Αγαθών - Exportnews

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια της στρατηγικής της για την αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και των πολιτών από τις Φορολογικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκδίδει το «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών», για την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς (εισαγωγείς – εξαγωγείς – μεταφορείς ) και στους εν γένει συναλλασσομένους, σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.

Σκοπός του ως άνω Εγχειριδίου, που συ- ντάχθηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμήμα Α΄- Φ.Π.Α., της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), είναι η παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. προς τους παρέχοντες υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών επί των συνηθέστερων ερωτημάτων που έχουν τεθεί, με την παράθεση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων.

Ειδικότερα,παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολό- γησης των υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών, όταν παρέχονται, είτε προς υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα, είτε προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.

Η έκδοση του παρόντος Εγχειριδίου εντάσσεται στον Στρατηγικό Στόχο:4. Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη, στον Άξονα Παρέμβασης 1: Έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018 της Α.Α.Δ.Ε. και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπαγόμενες στη Γ.Δ.Φ.Δ. Υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ: ΑΑΔΕ