Οι σημαντικότερες φορολογικές αλλαγές σύμφωνα με τον N. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο πολύ-αναμενόμενος φορολογικός νόμος 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Ακολούθως, παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε σε ισχύ.

 • Μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές των νομικών προσώπων.

Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων μειώνεται σε 24% (ισχύει για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής). Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών φορολογούνται με 10% (ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά).

 • Μείωση του φόρου μερισμάτων.

Ο φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων μειώνεται σε 5% (ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά).

 • Μείωση προκαταβολής έτους 2019 για νομικά πρόσωπα.

Αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.

 • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων.

Ρυθμίζεται και νομοθετικά πλέον η έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης (είχε γίνει ερμηνευτικά δεκτό με την Πολ. 1113/2015). Τίθεται επιπλέον προϋπόθεση για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές, η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους (εκτός της περίπτωσης που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου).

Προβλέπεται προσαυξημένη κατά 30% έκπτωση για τις ακόλουθες δαπάνες:

α) δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

β) δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις €40.000,

γ) δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km (ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020).


«Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων μειώνεται σε 24% (ισχύει για τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής). Ο φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων μειώνεται
 σε 5% (ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά).»

 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020).

 • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.

Απαιτήσεις έως €300 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά αντισυμβαλλόμενο πλέον δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης. Τίθεται ως επιπλέον προϋπόθεση οι οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται βάση αυτής διάταξης, δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, το 5% του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης.

(ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση).

 • Φορολογικές αποσβέσεις.

Ορίζονται υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές απόσβεσης για τα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς (εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 1.1.2020 και μετά).

Προβλέπεται η δυνατότητα προσαυξημένης κατά 30% δαπάνης απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις €40.000 (ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά).

 • Παροχές σε είδος.

Στα υποκείμενα των παροχών σε είδος, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τα 300 ευρώ κατά έτος, προστίθενται και οι εταίροι ή μέτοχοι, ενώ το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται στο υπερβάλλον ποσό.

Αυξάνεται από 12.000 ευρώ σε 17.000 ευρώ η ΛΤΠΦ μέχρι την οποία τα οχήματα θεωρούνται ότι παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς ενώ αναπροσαρμόζεται η κλίμακα που υπολογίζεται το ποσό του εισοδήματος.

Δεν λογίζεται πλέον το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου ως παροχή σε είδος, εφόσον για το δάνειο σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου. Η προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών παύει πλέον να θεωρείται δάνειο.

(εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά).

 • Απαλλαγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις:

– η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

– η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους,

– η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 42Α.

(εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά).

 • Αποτελεί εισόδημα, η ωφέλεια από παραίτηση είσπραξης χρέους πιστώτριας επιχείρησης.

Αποσαφηνίζεται νομοθετικά ότι η ωφέλεια επιχείρησης η οποία προκύπτει από την παραίτηση είσπραξης χρέους πιστώτριας επιχείρησης, στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών.

 • Νέα φορολογική κλίμακα για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα έως €10.000 και μειώνονται κατά μια μονάδα οι συντελεστές για τα εισοδήματα από €20.001 και άνω.

Η νέα κλίμακα έχει ως εξής (ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά):

 • Αλλαγή στη μείωση του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή της κλίμακας του άρθρου 15, μειώνεται:

– κατά 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

– κατά 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

– κατά 900 ευρώ για τον φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

– κατά 1.120 ευρώ για τον φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

– κατά 1.340 ευρώ για τον φορολογούμενο με 4 εξαρτώμενα τέκνα,

– η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Η μείωση δεν εφαρμόζεται για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

(εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά).

 • Αύξηση του ποσοστού των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας του άρθρου 15, προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Στον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του Ν. 4254/2014, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης περιορίζεται στις 5.000 ευρώ δαπανών.

Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

 


«Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται 
σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία - συντάξεις 
και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό του 
πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της 
διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον 
καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της 
κλίμακας του άρθρου 15, προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά
 μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 2

Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%.

Το ποσοστό 30%, ως απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, επί του πραγματικού εισοδήματος, εφαρμόζεται και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

(εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά).

 • Μείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες.

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 20% επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

(εφαρμόζεται για μειώσεις φόρων σε δωρεές από 1.1.2020 και μετά).

 • Εναρμόνιση των διατάξεων για την φορολογική κατοικία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ.

Φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα.

(ισχύει από 12.12.2019 και μετά).

 • Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, ή μέσω νομικού προσώπου στο οποίο έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα.

Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 , όπως ισχύει.

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ΄ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει μετά το πέρας 15 φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 15 φορολογικών ετών.

Με την καταβολή του κατ΄ αποκοπή ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

(ισχύει από 12.12.2019 και μετά).

 • Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

(εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 31.12.2022).

 

 • Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Απαλλάσσεται του φόρου, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, υπό τις σχετικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών. (εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά).

Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής με απαλλαγή του φόρου υπεραξίας ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή.

 

 • Φοροαπαλλαγή των τόκων εταιρικών ομολογιών.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τους τόκους εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε. καθώς και των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα.

(εφαρμόζεται για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 και μετά).

 

 • Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Αναπροσαρμόζεται το ποσοστό το οποίο εφαρμόζεται επί του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, προκειμένου να κριθεί εάν ένα πρόσωπο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς από 50% σε 60%.

(εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά).

 

 • Αφορολόγητα αποθεματικά.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (π.χ. Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998, Ν. 1262/1982) από 20% σε 5% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης τόσο για την εταιρεία όσο και για τους μετόχους.

Ενιαία μεταχείριση εισηγμένων / μη εισηγμένων

Κατάργηση υποχρέωσης ισόποσης αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου στην περίπτωση κεφαλαιοποίησης αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κατάργηση των χρονικών περιορισμών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί κεφαλαιοποίησης των αφορολόγητων αποθεματικών. Η κεφαλαιοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε (μέχρι να αλλάξει η ισχύουσα διάταξη).

Μειώνεται από 10 σε 5 έτη ο χρόνος κατά τον οποίο δεν επιτρέπεται η διάλυση της εταιρείας ή η μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους μετόχους.

(εφαρμόζεται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 και μετά).

 

 • Αναστολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Αναστέλλεται η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

 

 • Αναστολή ΦΠΑ στη μεταβίβαση ακινήτων.

Δίνεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές.

Η υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής πραγματοποιείται με αίτηση του κατασκευαστή και είναι προαιρετική. Η αίτηση υποβάλλεται, για τις ήδη εκδοθείσες άδειες μέχρι 12/06/2020, για τις νέες άδειες (μετά τις 12/12/2019) εντός 6 μηνών.

Μαζί με την αίτηση, ο κατασκευαστής υποβάλλει κατάσταση με όλα τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του κατασκευαστή και ισχύει υποχρεωτικά μέχρι τις 31/12/2022.

Αναστέλλεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που αναλογεί στο κόστος κατασκευής των ακινήτων που μεταβιβάζονται υπό το καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ. Ο εκπεσθείς πριν την έναρξη της αναστολής ΦΠΑ διακανονίζεται κατά το χρόνο παράδοσης του κάθε ακινήτου με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον κατασκευαστή.

Το ποσό του ΦΠΑ που διακανονίζεται κατά τα ανωτέρω θα εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά το χρόνο του διακανονισμού.

Για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται υπό το καθεστώς της αναστολής του ΦΠΑ, επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων (εκτός της πρώτης κατοικίας). Η αναστολή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις αντιπαροχής.

 

 • Υπαγωγή σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.

Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), τα ακόλουθα:

– Τα καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506).

– Τα είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη (Δ.Κ.Ε.Χ. 9619) και καθίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυτών (Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).

(εφαρμόζεται από 1.1.2020 και μετά).

 

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.