Τί είναι η διαδικασία «εισήχθη» και η επανόρθωση της από την ΑΑΔΕ

Μετά από διαμαρτυρία εταιρίας εξαγωγών σε σχέση με την προσθήκη αυθαίρετης γραφειοκρατικής διαδικασίας «εισήχθη» από το τελωνείο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, η ΑΑΔΕ ανταποκρίθηκε θετικά και εξέδωσε οδηγία κατάργησης της.

Η εν λόγω εταιρεία εξάγει σε εβδομαδιαία βάση διάφορα φρέσκα λαχανικά και φρούτα προς την Σιγκαπούρη μέσω του τελωνείου του αεροδρομίου ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (τελωνείο εξόδου). Η διαδικασία που ακολουθεί περιλαμβάνει την εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής και την παράδοσή του, μαζί με τα προϊόντα στον Handler του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Goldair Cargo. Ωστόσο, μέσα στην προβλεπόμενη διαδικασία ορίστηκε από το Τελωνείο του Αερολιμένα ως διαμεταφορέας η εταιρία  Αριτρανς ΑΕ για την διεκπεραίωση μιας επιπλέον διαδικασίας ονόματι «εισήχθη» προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξαγωγή των προϊόντων. Η ως άνω διαδικασία δεν προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο (νομική δέσμη τελωνειακού κώδικα, καν. 952/2013 και της εγκυκλίου ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-4/2016), και δεν συνάδουν με τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών , της ΑΑΔΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων για «τελωνείο χωρίς χαρτί», επιβαρύνουν τους εξαγωγείς, τόσο οικονομικά, όσο και με καθυστερήσεις στην εξαγωγική τους δραστηριότητα.

 

Σύμφωνα με την ως άνω κατονομαζόμενη ως «εισήχθη» διαδικασία ορίζεται: 

  1. Η προσκόμιση του ΣΕΕ από τον εκπρόσωπο της εξαγωγικής εταιρίας για υπογραφή στην εταιρεία – handler (Goldair) – διαδικασία περιττή εφόσον ο handler εξουσιοδοτείται να υπογράψει μόνο το έγγραφο της φορτωτικής.
  2. Η προσκόμιση της φορτωτικής και του ΣΕΕ σε τελωνειακό υπάλληλο του αεροδρομίου, ώστε να υπογραφεί και να επιβεβαιωθεί η άφιξη των εμπορευμάτων στο Τελωνείο του Αεροδρομίου.
  3. Η προσκόμιση του ΣΕΕ στον επόπτη του Τελωνείου για περαιτέρω υπογραφή, χωρίς ωστόσο να βεβαιώνεται κάποια επιπλέον πράξη.
  4. Τέλος, η προσκόμιση της διασάφησης με τις 3 υπογραφές στον διαμεταφορέα Αριτρανς ΑΕ.

 

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, παρόλο που οι αποστάσεις που απαιτούνται για την λήψη των υπογραφών είναι μικρές, ο εργαζόμενος της, αρμόδιος για την διεκπεραίωση του εκτελωνισμού, καθώς η ίδια είναι χαρακτηρισμένη ως διασαφήστρια εταιρεία,  χρειάζεται κατά μέσο όρο 2-2,5 ώρες για να ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία. Επιπλέον, στην περίπτωση που η διαδικασία δεν ολοκληρωνόταν από την εξαγωγική εταιρεία, θα υπήρχε μια επιβάρυνση ύψους 30 ευρώ η οποία τελικά ορίστηκε στα 35 ευρώ + ΦΠΑ από το Διαμεταφορέα, ως «εκτελωνιστικά» έξοδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «εκτελωνιστικά» που αναφέρεται στο τιμολόγιο δεν ευσταθεί ως κωδικός τιμολόγησης. Επιπλέον, τα εξαγωγικά στοιχεία που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής αποτελούν εμπορικά απόρρητα.

Σε διαμαρτυρίες της εταιρείας για την παράτυπη αυτή διαδικασία και «έπειτα από επανειλημμένες αντιρρήσεις, δεν υπήρξε κανένα ίχνος συμμόρφωσης». Κατά συνέπεια, η εταιρεία με επιστολή της προς την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων τονίζει τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας και το γεγονός ότι είναι εκτός του νομικού πλαισίου που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι λοιπόν, ζήτησε την έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών για το τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος.

Στις 17/12/20 η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων απάντησε στην επιστολή της εταιρείας τονίζοντας πως κάθε διαδικασία εξαγωγής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με την χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι έχουν δοθεί σε όλους τους αρμόδιους οικονομικούς φορείς και τα τελωνεία, συγκεκριμένες οδηγίες με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών.

Το πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι η εν λόγω διαδικασία «εισήχθη» δεν διατυπώθηκε ποτέ από την αρμόδια Διεύθυνση και δεν αιτιολογήθηκε ουδέποτε ως αναγκαιότητα, για αυτό και δεν αναγνωρίζεται και αναιρείται. Μάλιστα, αφού πλέον όλες οι διαδικασίες εξαγωγής προϊόντων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, «δεν υφίσταται καμία απαίτηση υπογραφών επί του ΣΕΕ».

Τέλος η Διεύθυνση επισημαίνει ότι οι στόχοι της είναι και παραμένουν να είναι οι εξής: η ευελιξία των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οι λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι, η διεκπεραίωση της διαδικασίας κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο τελωνείο και η ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων.

 

Διαβάστε εδώ τμήμα της απάντησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Τελωνείων:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ενωσιακού τελωνειακού Κώδικα, κάθε είδους ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών όσον αφορά τις διασαφήσεις πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Ειδικότερα σε σχέση με τη διαδικασία της εξαγωγής, η οποία είναι μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου με τη μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μέσω του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26- 04-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ) Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ.

Επιπλέον, με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018/23-04-2018 (ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ) Εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ δόθηκαν στους οικονομικούς φορείς και στα τελωνεία οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και τη διαδικασία χρήσης τους.

Σύμφωνα με τις εν λόγω εγκυκλίους, ο τελωνισμός και ο ενδεχόμενος έλεγχος των εμπορευμάτων για τα οποία υποβάλλονται διασαφήσεις εξαγωγής από κατόχους αδειών απλουστευμένων διαδικασιών ή από πρόσωπα που κατέχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία που κατονομάζεται ως “εισήχθη” στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο και αναφέρεται ως πρακτική που ακολουθείται από το Τελωνείο Αερολιμένα ουδέποτε διατυπώθηκε σε οδηγίες της Διεύθυνσής μας και ουδέποτε τέθηκε υπόψη της Υπηρεσίας μας ή αιτιολογήθηκε ως αναγκαιότητα.

 

Τέλος, και λαμβάνοντας αφορμή από τη σχετική επιστολή, δεδομένου ότι η απόκτηση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών συνδέεται με οφέλη για τον οικονομικό φορέα, τα οποία μεταξύ άλλων είναι:

   Ευελιξία των επιχειρήσεων / Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

  Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων

   Διεκπεραίωση της διαδικασίας κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο τελωνείο

  Ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων

 

Με πληροφορίες από την εταιρεία: Εισαγωγαί Μαυρίκος και την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε.