Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για τις πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις

Σε συνεργασία με την εταιρία MARC και στο πλαίσιο της έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕAE, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) πραγματοποίησε, σε πανελλαδικό δείγμα 802 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (προσωπικού <=49 ατόμων), κατά το διάστημα 4-12 Δεκεμβρίου του 2018.

Η έρευνα της συνομοσπονδίας επικεντρώθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με τη διάρθρωση, την αποτελεσματικότητα, την εξωστρέφεια, την υιοθέτηση καινοτομίας και συνεργασιών, τα εμπόδια και το κόστος λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους (μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών).

Όσον αφορά την ίδρυση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως ο σημερινός ιδιοκτήτης είναι ο ιδρυτής της επιχείρησης του (52.5%), ενώ το 38.4% δήλωσε πως την διαδέχθηκε από τον προηγούμενο. Ένα πολύ μικρό 9.1% δήλωσε πως αγόρασε την επιχείρηση, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα στην αγορά εργασίας της χώρας, σύμφωνα με την έρευνα.

Το κομμάτι των εξαγωγών αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την παρούσα κατάσταση εξωστρέφειας τέτοιων επιχειρήσεων. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (16.7%) εξάγει προϊόντα ή υπηρεσίες, με το 66.4% αυτών να εξάγει σε χώρες της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 23.9% σε τρίτες χώρες. Κατά μέσο όρο, σε αυτές τις επιχειρήσεις το 25% του συνολικού τζίρου προέρχεται από εξαγωγές. Κατά κόρον, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης (34.7%), με κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ (39.7%), και άνω των 5 εργαζομένων (34.9%). Συγκριτικά με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016, 18.004 (12.313/68.4% πολύ μικρές και 5.180/28.8% μικρές και μεσαίες) πραγματοποίησαν εξαγωγές.

Σχετικά με την τεχνολογική κατάρτιση, 12.3% των ερωτηθέντων απάντησε πως διαθέτει δικό του e-shop, 60.8% δική τους ιστοσελίδα και 54.6% λογαριασμούς σε SocialMedia. Το 20% συμμετέχει σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, 3 στις 4 επιχειρήσεις περίπου πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα (74,8%).

Σε σχέση με τη διαφήμιση, το 46.4% εμφανίζεται να έχει διαφημιστεί μέσω φυλλαδίων, διαφημίσεων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ένα μικρό ποσοστό (15.3%) έχει συμμετάσχει σε κάποια έκθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με δικό τους περίπτερο, την τελευταία τριετία.

Αναφορικά με την επικοινωνία με το περιβάλλον των επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία (88,9%) ενημερώνεται και παρακολουθεί τον ανταγωνισμό του κλάδο του.Όμως, μόνο το 19.5% του δείγματος έχει αναπτύξει κάποιου είδους συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, σε θέματα κοινής προμήθειας, προώθησης, marketing ή/και αποθήκης/logistics.

Τέλος, εμπόδια στην ανάπτυξη αποτελούν, με σειρά περισσότερων απαντήσεων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός – παραοικονομία (85,1%), η ρευστότητα – πρόσβαση σε χρηματοδότηση (82,8%) και η γραφειοκρατία (81,9%). Ακολουθούν το υψηλό μη μισθολογικό κόστος (75%), το κόστος ενέργειας (71,1%) ενώ τελευταίο εμπόδιο θεωρούνται οι ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας (47%).