EXPORT&TAX ή «Η εξωστρέφεια μέσα από το πρίσμα της φορολογίας»

– Ακούω πολλές φορές τον όρο “transferpricing”. Τι σημαίνει;

Οόρος “transferpricing” έχεινα κάνει με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αναφέρεται ουσιαστικά στη διαδικασία φορολογικής τεκμηρίωσης των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων προσώπων (ενδοομιλικές συναλλαγές). Αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα του φορολογικού σχεδιασμού (εγχώριου ή διεθνούς) και αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς οι οικονομίες παγκοσμιοποιούνται. Επομένως, αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου υφίστανται συνδεδεμένα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και διενεργούνται συναλλαγές μεταξύ τους (εγχώριες ή διεθνείς συναλλαγές).

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, και τα νομικά πρόσωπα έχουν συνολικές ενδοομιλικές συναλλαγές κατά έτος πάνω από ένα ορισμένο ποσό (100 χιλ. ή 200 χιλ. ευρώ ανά περίπτωση), τότε τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να συντάξουν ένα φάκελο (φάκελος τεκμηρίωσης) ο οποίος θα τεκμηριώνει φορολογικά τις συναλλαγές αυτές. Οι συναλλαγές τεκμηριώνονται φορολογικά όταν αποδεικνύεται ότι πληρούν την “Αρχή των Ίσων Αποστάσεων”η οποία εφαρμόζεται συνήθως στις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Η “Αρχή των Ίσων Αποστάσεων” πληρείται όταν οι ενδοομιλικές συναλλαγές αποτιμώνται σαν να είχαν διεξαχθεί μεταξύ μη συνδεδεμένων μερών, καθένας από τους οποίους ενεργούσε προς το συμφέρον του.

Οι φορολογικές διατάξεις σχετικά με το “transferpricing” είναι κοινές διεθνώς καθώς εναρμονίζονται με τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ ή OECD).Η τελευταία έκδοση αυτών των οδηγιών έγινε τον Ιούλιο του 2017. Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην εθνική μας νομοθεσία σχετικές διατάξεις από το 2008.

Συνδεδεμένο πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα (άρθρο 2, παρ. ζ, Ν. 4172/2013):

αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσηςή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μεταξύ αυτών των προσώπων μπορεί να αφορούν την αγορά/πώληση αποθεμάτων, παγίων περιουσιακών στοιχείων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχές ή μερίδια σε επιχειρήσεις), την παροχή/λήψη υπηρεσιών, την μίσθωση/εκμίσθωση, την χορήγηση/λήψη δανείων ή την είσπραξη/πληρωμή δικαιωμάτων κτλ.

Οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών περιγράφουν πέντε βασικές μεθόδους προκειμένου να επιτευχθεί η τεκμηρίωση τους. Οι μέθοδοι είναι:

1) Η μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (ComparableUncontrolledPricemethod–CUP)

2) Η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης (ResalePriceMethod – RPM)

3) Η μέθοδος του κόστους συν κέρδος (CostPlusMethod – CPM)

4) Η μέθοδος του επιμερισμού κέρδους (ProfitSplitMethod – PSM)

5) Η μέθοδος του καθαρού κέρδους συναλλαγής (TransactionalNetMarginMethod – TNMM)

Η εγχώρια φορολογική μας νομοθεσία περιέχει διατάξεις σχετικά με την προέγκριση της μεθοδολογίας τεκμηρίωσης (άρθρο 22, Ν. 4174/2013), σύμφωνα με την οποία τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα. Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές συνθήκες.Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Ο έλεγχος της τήρησης της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων είναι αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνονται οι ενδοομιλικές συναλλαγές, η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα φορολογικά κέρδη ή τις ζημιές της επιχείρησης ενώ σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην φορολογική αρχή (κατ’ έτος) οι ενδοομιλικές συναλλαγές, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα μέχρι και 20.000 ευρώ κατ’ έτος και κατά φορολογούμενο. Σε περίπτωση υποτροπής, τα σχετικά πρόστιμα αυξάνονται.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνονταςαπλά ένα email στο EXPORTNEWSxxxxxx@xxxxxxx.

«Ο όρος “transferpricing” έχει να κάνει με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αναφέρεται ουσιαστικά στη διαδικασία φορολογικής τεκμηρίωσης των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων προσώπων (ενδοομιλικές συναλλαγές)»

«Ο έλεγχος της τήρησης της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων είναι αντικείμενο του τακτικού φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνονται οι ενδοομιλικές συναλλαγές, η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα φορολογικά κέρδη ή τις ζημιές της επιχείρησης»

ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Partnertgs (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.