Νέα εποχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα

Νέα εποχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα, του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Η ΚΕΕ, για σειρά ετών, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στο πεδίο της Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με συμμετοχές, υποβολή υπομνημάτων και κατάθεση προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου. Οι δραστηριότητες αυτές, συνδέονται με σημαντικές αναδιατάξεις στις χρήσεις γης και στους βαθμούς όχλησης, προκειμένου η κατάταξη της όχλησης των επιχειρήσεων να προκύπτει ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής αξιολόγησης της υποδομής τους και μόνον αυτής.

Κύριος πυλώνας της πολιτικής μας στον τομέα αυτό υπήρξε η προσπάθεια και συμβολή μας προς την πολιτεία, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ). Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε και αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη και νόμιμη χωροθέτηση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, ιδίως των μεταποιητικών, της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) κ.λπ., που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, παράλληλα με την περιβαλλοντική απορρύπανση και την περιβαλλοντική προστασία.

Προτεραιότητα μας στον τομέα αυτό είναι η οργάνωση και πολεοδόμηση των Άτυπων Συγκεντρώσεων Βιομηχανιών και Εφοδιαστικής που υπάρχουν σε εκατοντάδες διάσπαρτες πυκνώσεις στη χώρα και συνιστούν μόνιμη απειλή σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων (Μάνδρα, Μάτι κ.λπ.). Παράλληλη επιδίωξη μας είναι και η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, σε αδόμητες εκτάσεις σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που διαπιστώνονται συνθήκες βιώσιμων επενδύσεων.

Μετά από προσπάθειες ετών εκ μέρους των Επιμελητηρίων, η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημιουργεί επιτέλους τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων στη χώρα.

Μεταξύ των σημαντικότερων θετικών αλλαγών, είναι η απελευθέρωση των Επιμελητηρίων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την επένδυση διαθέσιμων πόρων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων, αλλά και η ικανοποίηση του αιτήματος της Επιμελητηριακής Κοινότητας για καθεστώς αυτοδιαχείρισης εντός των πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν. Πάγιο αίτημα  της αγοράς ικανοποιεί και η εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και η επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία και τη δυναμική της αγοράς αλλά και την Εθνική Στρατηγική, αυτή αποτελεί ανερχόμενο και δυναμικό κλάδο της σύγχρονης οικονομίας της χώρας μας. Ως εκ τούτου αναμένεται να εξελιχθεί σε δεσπόζουσα δύναμη ζήτησης χώρων εγκατάστασης. Το πλήθος και τα μεγέθη των υποδομών logistics που πρέπει να αναπτυχθούν στα επόμενα χρόνια, μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς (ΕΠ) μπορούν να κατασκευαστούν. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί ο τομέας της εφοδιαστικής και ταυτόχρονα θα τηρηθούν ταυτοχρόνως βασικοί κανόνες χωροταξικής ευνομίας, περιβαλλοντικής προστασίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις αναψηλάφισης και επανεξέτασης διατάξεων των κανονισμών λειτουργίας των Πάρκων, ενώ ανοίγει και η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων στα περιεχόμενα των κανονισμών λειτουργίας για το σύνολο των υποδοχέων της Ελληνικής Επικράτειας.

Σημαντική αλλαγή, που θα συμβάλει στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση επενδύσεων,  αποτελεί η πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων, αλλά και η παροχή της δυνατότητας έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ.

Τέλος, ένα ουσιαστικό βήμα για την πολεοδομική οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων ανά την επικράτεια, αποτελεί η δημιουργία κινήτρων και πλεονεκτημάτων, με παράλληλη άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσχερειών, για τη διευκόλυνση της πολεοδομικής οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.

Νέα εποχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα του Κωνσταντίνου Μίχαλου,
Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ