Παρουσίαση εξωτερικού εμπορίου αγαθών Ελλάδας

Παρουσίαση εξωτερικού εμπορίου αγαθών Ελλάδας

Σε συνεργασία με το ΙΕΕΣ και τον ΣΕΒΕ

Οι εξαγωγές της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν στο ποσό των €2.570,3 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €74,7 εκατ. έναντι του Δεκεμβρίου 2017, όπου η εξαγωγική μας επίδοση ανήλθε σε €2.645,0 εκατ. Στο σύνολο του έτους, οι εξαγωγές μας σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά €4.540,5 εκατ., δηλαδή 15,7%, καθώς ανήλθαν στο ποσό των €33.417,9 εκατ. έναντι €28.877,4 εκατ. το 2017.

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €22.152,4 εκατ. έναντι €20.010,6 το 2017, με την άνοδο να διαμορφώνεται στα €2.141,8 εκατ., ήτοι 10,7%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, 2017/2018

(ποσά σε εκατ. €)20182017ΔΙΑΦΟΡΑ 18/17ΕΤ 18/17
Εξαγωγές22.152,420.010,62.141,810,7%
Εισαγωγές39.602,438.494,51.107,92,9%
Εμπορικό
Ισοζύγιο
-17.450,0-18.483,9-1.033,9-5,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών καθώς το Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν σε €4.267,3 εκατ. έναντι €4.259,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €7,7 εκατ., δηλαδή 0,2%. Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €55.129,8 εκατ. έναντι €50.350,9 εκατ. το 2017, με την αύξηση να ανέρχεται σε €4.778,9 εκατ., δηλαδή 9,5%, ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η αύξηση ανήλθε σε €1.107,9 εκατ., δηλαδή 2,9%. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας το 2018 αυξήθηκε κατά €238,4 εκατ., δηλαδή 1,1%, καθώς διαμορφώθηκε σε €21.711,9 εκατ., ενώ χωρίς τα καύσιμα μειώθηκε κατά €1.033,9 εκατ., δηλαδή 5,6%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, χωρίς πετρελαιοειδή, 2017/2018

(ποσά σε εκατ. €)20182017ΔΙΑΦΟΡΑ 18/17ΕΤ 18/17
Εξαγωγές33.417,928.877,44.540,515,7%
Εισαγωγές55.129,850.350,94.778,99,5%
Εμπορικό
Ισοζύγιο
-21.711,9-21.473,5238,41,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3, η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€617,5 εκατ., ήτοι 13,3%) και των χημικών (€429 εκατ., ήτοι 14,0%) συνετέλεσαν σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συνεισφορά των μηχανημάτων οχημάτων (€337,8 εκατ., ήτοι 13,0%), των τροφίμων (€242,4 εκατ., ήτοι 5,6%) και των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€213,7 εκατ., ήτοι 10,1%). Τέλος, σημαντική ήταν και η αύξηση του κλάδου λίπη και έλαια (€122,0 εκατ., ήτοι 21,4%), των πρώτων υλών (€62,8 εκατ., ήτοι 4,8%) και του κλάδου ποτά και καπνά (€6,6 εκατ., ήτοι 0,9%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές Ελλάδας ανά κλάδο (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), 2017/2018

(ποσά σε εκατ. €)20182017ΔΙΑΦΟΡAΕΤ 18/17
Βιομηχανικά5.251,24.633,7617,513,3%
Τρόφιμα4.595,94.353,5242,45,6%
Χημικά3.493,63.064,6429,014,0%
Μηχ/τα-
Οχήματα
2.932,32.594,5337,813,0%
Διάφ.
Βιομηχανικά
2.321,82.108,1213,710,1%
Πρώτες Ύλες1.374,11.311,362,84,8%
Ποτά-Καπνά722,0715,46,60,9%
Λίπη-Έλαια692,4570,4122,021,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μερίδιο κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, 2018

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τις χώρες που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 52,8% προορίζεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 47,2% σε Τρίτες Χώρες, ενώ αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 67,5% για την Ε.Ε. και 32,5% για τις Τρίτες Χώρες. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μας προέρχονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 51,4% και από Τρίτες Χώρες σε ποσοστό 48,6%.

Διάγραμμα 2. Μερίδιο κυριότερων εξαγωγικών προορισμών, χωρίς πετρελαιοειδή, 2018

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα

Ελληνικές εξαγωγές ανά περιφέρεια σε αξία (εκατ. ευρώ)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Ελληνικές εξαγωγές ανά περιφέρεια σε αξία (εκατ. ευρώ)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ