Πρόγραμμα Artemis Plus – Λιβανός: «Χτυπάμε την παρανομία και τις ελληνοποιήσεις»

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ÓðÞëéïò Ëéâáíüò ðáñÝóôç óôçí ðáñïõóßáóç ôïõ óõóôÞìáôïò åëÝã÷ïõ Artemis plus ôï ïðïßï äéáóöáëßæåé äéáöÜíåéá êáé áõóôçñüôçôá óôïí Ýëåã÷ï ôñïößìùí, éäéáßôåñá óôï ãÜëá êáé óôá êôçíïôñïöéêÜ ðñïúüíôá Ýíáíôé ôùí åëëçíïðïéÞóåùí. Ç ðáñïõóßáóç Ýãéíå áðü ôçí çãåóßá ôïõ ÅËÃÏ – ÄÞìçôñá, óôá ãñáöåßá ôïõ ÅËÏÃÁÊ (Åëëçíéêïý Ïñãáíéóìïý ÃÜëáêôïò êáé ÊñÝáôïò) óôç Èåóóáëïíßêç êáé ï ê. Ëéâáíüò äåóìåýèçêå üôé ôáõôü÷ñïíá èá ðñï÷ùñÞóïõí üëåò ïé íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò ðïõ èá äéåõêïëýíïõí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ øçöéáêïý óõóôÞìáôïò åëÝã÷ùí. Ôï óýóôçìá ëåéôïõñãåß Þäç ðéëïôéêÜ ìå åîáéñåôéêÞ åðéôõ÷ßá óå 200 ðáñáãùãïýò óôç Èåóóáëßá êáé áíáìÝíåôáé íá ôåèåß óå ðëÞñç ëåéôïõñãßá, óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá åíôüò ôïõ Ýôïõò. Óôç óõíÝ÷åéá ï ê. Ëéâáíüò åðéóêÝöèçêå óôï ãñáöåßï ôïõ ôïí äÞìáñ÷ï Èåóóáëïíßêçò ê. Êùíóôáíôßíï ÆÝñâá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå ðïëý èåôéêü êëßìá, åîåôÜóôçêáí ïé äõíáôüôçôåò óõíåñãáóßáò óå èÝìáôá êïéíïý åíäéáöÝñïíôïò. Ôï ìåóçìÝñé ï ê. Ëéâáíüò åðéóêÝöèçêå ôçí åðé÷åßñçóç ERGON AGORA, ç ïðïßá åìðïñåýåôáé 5.000 êùäéêïýò, åê ôùí ïðïßùí ïé 1.200 åßíáé äéêïß ôçò, åíþ äñáóôçñéïðïéåßôáé óå 25 ÷þñåò óôçí Åõñþðç. Óôï ÷þñï ôçò ERGON AGORA åß÷å ãåýìá åñãáóßáò ìå óôåëÝ÷ç åðé÷åéñçìáôéêïý êüóìïõ ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ðñùôïãåíÞ ôïìÝá. ÐÝìðôç 9 Óåðôåìâñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÔÑÏÖÉÌÙÍ/STR

Περίπου 150.000.000 ευρώ υπολογίζεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι θα εξοικονομηθούν με την εφαρμογή του νέου προγράμματος ψηφιακών ελέγχων Artemis Plus, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, συνόψισε τα οφέλη του προγράμματος τονίζοντας στην ομιλία του τα εξής: «Χτυπάμε την παρανομία και τις ελληνοποιήσεις και διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας αυτής της εξαιρετικά δυναμικής και παραγωγικής πλευράς του πρωτογενούς τομέα και της δευτερογενούς παραγωγής, που είναι το γάλα μας, τα τυριά μας και το κρέας μας».

Το σύστημα Artemis plus διασφαλίζει διαφάνεια και αυστηρότητα στον έλεγχο τροφίμων, ιδιαίτερα στο γάλα και στα κτηνοτροφικά προϊόντα έναντι των ελληνοποιήσεων. Λειτουργεί ήδη πιλοτικά σε 200 παραγωγούς στη Θεσσαλία και αναμένεται να επεκταθεί στην επικράτεια έως το τέλος του 2021. Πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα, συνδέεται με τα μητρώα του ΕΛΓΟ και του ΟΠΕΚΕΠΕ με αποτέλεσμα μετά τους ελέγχους που γίνονται να εντοπίζονται παρατυπίες και παρανομίες και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών από ελληνοποιήσεις.

Μετά την παρουσίαση, ο Σπ. Λιβανός δήλωσε: «Εδώ χτυπάει η καρδιά του συστήματος ελέγχου ‘Αρτεμις. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ κ. Σέρκο Χαρτουνιάν, τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χατζηνικολάου και ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο και πρώην συνάδελφο γενικό διευθυντή Ελέγχων του ΕΛΓΟ, τον Δημήτρη Γαλαμάτη, για την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται εδώ.

Στο πρόσωπο του Δημήτρη Γαλαμάτη θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν συνεργάτη σας και κάθε μία συνεργάτιδα σας που εργάζεται εδώ, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο να υλοποιήσουμε έναν από τους βασικούς πυλώνες του υπουργείου, μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Τη διαμόρφωση ενός πλαισίου νομιμότητας και δικαιοσύνης στον χώρο της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα στο γάλα και στο κρέας. Χτυπάμε την παρανομία και τις ελληνοποιήσεις και διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας αυτής της εξαιρετικά δυναμικής και παραγωγικής πλευράς του πρωτογενούς τομέα και της δευτερογενούς παραγωγής, που είναι το γάλα μας, τα τυριά μας και το κρέας μας. Από το νέο αυτό πλαίσιο, μόνο κέρδος θα έχουν οι παραγωγοί, μόνο προστιθέμενη αξία θα παίρνουν τα προϊόντα μας και μόνο περήφανοι θα είμαστε όλοι εμείς οι Έλληνες για την παραγωγή μας. Το σύστημα ‘Αρτεμις αποδίδει καρπούς. Και είμαστε πλέον σε θέση να το αναβαθμίσουμε σε ‘Αρτεμις Plus, σε ένα νέο σύστημα το οποίο θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και δυνατότητες στην δουλειά την οποία κάνετε. Θα έχουμε και την χαρά να το παρουσιάσουμε και στον πρωθυπουργό και στους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης, το Σάββατο το πρωί. Θέλω και πάλι να σας δώσω συγχαρητήρια και να σας διαβεβαιώσω ότι αναλαμβάνουμε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να έχετε λυμένα τα χέρια σας και να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα εργαλεία για να επεκταθούν, όπως είπε πριν και ο πρόεδρος, οι έλεγχοι και σε άλλα προϊόντα όπως είναι το μέλι, το λάδι κλπ. Κι επειδή τα πάντα είναι ζήτημα συμβολισμών, η παρουσία μας σήμερα εδώ, μαζί με την γ.γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Χριστιάνα Καλογήρου, σηματοδοτεί τη βούλησή μας να στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας το έργο σας. Και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε στους αγρότες μας αλλά και συνολικά στην ελληνική κοινωνία».

Ακολούθησε συνάντηση του υπουργού με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η γενική γραμματέας του υπουργείου, Χριστιάνα Καλογήρου και ο γ.γ. του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ευθύμης Φωτόπουλος.