Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία – Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία Εμπορευμάτων

Όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Η.Β. όσον αφορά τους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ένωση, από τις 13 Απριλίου 2019 και ώρα 00:00 το Η.Β. θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα έναντι της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Η.Β. από την εν λόγω ημερομηνία, και υπόκεινται στις κατάλληλες κατά περιπτώσειςτελωνειακέςδιατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγές που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/2013), καθώς και στις Εφαρμοστικές διατάξεις (καν. 2447/2015) και στις Εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού (καν. 2446/2015).

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικέςοδηγίεςτηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής, το γεγονός αυτό θα επιφέρειτιςακόλουθεςσυνέπειεςόσον αφορά τις δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που θα εισάγονται στην Ελλάδα από το Η.Β

  1. Εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. – δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων

Από την προαναφερόμενη ημερομηνία αποχώρησης, όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από το Η.Β., θα επιβαρύνονται κατά τον τελωνισμό τους με τουςκατάλληλουςδασμολογικούςσυντελεστές που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Καν. του Συμβουλίου 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει για το έτος 2019 σύμφωνα με τον καν. 1602/2018 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L273/31.10.2019). Πέραν τούτου, θα εφαρμόζονται τα λοιπά εθνικά και ενωσιακά μέτρα που προβλέπονται στο Ολοκληρωμένο Ενωσιακό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (TARIC) και στοΕθνικόΥποσύστημαΔιαχείρισηςΔασμολογίου (υποσύστημα TARIC).

  1. Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων που εισάγονται από το Η.Β.

 

Μετά την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε., για τον καθορισμό της βάσης πάνω στην οποία θα επιβληθούν οι δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ελλάδα από το Η.Β., δηλαδή για τηδιαμόρφωσητηςδασμολογητέαςαξίας των εν λόγω εμπορευμάτων, θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) καθώς και των Εφαρμοστικών Διατάξεων αυτού (καν. 2447/2015). Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ εισαγωγής.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του καν. 952/2013, κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72.

 

Η προαναφερόμενη «πράγματι πληρωθείσα  ή πληρωτέα τιμή» είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως προϋπόθεση για την πώληση των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Συνήθως αποτελείται από το σύνολο που προκύπτει από την αξία του σχετικού τιμολογίου, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι το σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., και τα έξοδα ασφάλισης του εμπορεύματος εφόσον υφίστανται.

 

Όταν η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 70 του καν. 952/2013, είτε γιατί δεν υπάρχει τιμολόγιο είτε γιατί οι τελωνειακές αρχές δεν μπόρεσαν να κάνουν αποδεκτή τη συναλλακτική αξία, εφαρμόζονται διαδοχικά εναλλακτικέςμέθοδοιυπολογισμούτηςδασμολογητέαςαξίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74 παράγραφο 2 στοιχεία α) ως δ) και παράγραφο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι οι ακόλουθες :

 

α) η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων

β) η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων,

γ) η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδος,

δ) η υπολογιζόμενη αξία, ή

ε) η αξία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, με εύλογο τρόπο όπως ορίζει το άρθρο 74 παρ. 3.

 

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 140 του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής, όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με το αν η δηλωθείσα συναλλακτική αξία αντιπροσωπεύει το συνολικό πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό, μπορούν να μην αποδέχονται τη δηλωθείσα συναλλακτική αξία και καλούν τον διασαφιστή/τελωνειακό αντιπρόσωπο να τους παρέχει κάθε επιπλέονπληροφορίαυποστηρικτικήτηςδηλούμενηςσυναλλακτικήςαξίαςσταπλαίσιατης άσκησης του Δικαιώματος της ακρόασης. Εφόσον οι τελωνειακές αρχές δεν ικανοποιηθούν από τις παρεχόμενες πληροφορίες και στοιχεία που θα προσκομιστούν, τότε μπορούν να αποφασίσουν ότι η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων και να καθορήσουν τη δασμολογητέα αξία εφαρμόζοντας διαδοχικά τιςεναλλακτικέςμεθόδουςπροσδιορισμούτηςαξίας που προαναφέρθηκαν.

 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων από το Η.Β. με σκοπό την επιβολή των κατάλληλωνδασμολογικώνεπιβαρύνσεων, δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή μέτρων εθνικής φορολογίας όπως Φ.Π.Α. ή Ε.Φ.Κ., η οποία δεν εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, στα Παραρτήματα της παρούσας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– Παράρτημα Α: Χρήσιμοι σύνδεσμοι στο Internet για την αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών

– Παράρτημα Β: Βασικές εγκύκλιοι και οδηγίες που έχουν εκδοθεί για θέματα που αναφέρονται στην παρούσα

– Παράρτημα Γ: Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων υπαλλήλων ανά τομέα

Πηγή:

https://www.aade.gr/